Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DWL Duurzaam, gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven in het handelsregister met KVK-nummer 80806422.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door DWL Duurzaam, hierna te noemen de gebruiker. Door (via de website) een bestelling te plaatsen aanvaard de wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Artikel 2 - Offertes

 1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Indien de wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De gebruiker is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien hij gronden heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen.
 4. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte of op de website verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van de auteursrechthebbende en alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken worden voorbehouden. Deze stukken mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
 5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospecti en dergelijke, worden door de gebruiker niet teruggegeven of bewaard.
 6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, waaronder onder meer begrepen technische gegevens, afmetingen, specificaties, berekeningen en dergelijke.
 7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.
 8. Bij iedere overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van diensten door de gebruiker is sprake van een inspanningsverbintenis en wordt een door de wederpartij te behalen resultaat nagestreefd.

Artikel 3 - Prijs, prijsaanpassing en meerwerk

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn gesteld in Nederlandse valuta, zijn bindend en exclusief omzetbelasting, vervoers- en/of emballagekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Bij een overeenkomst met een wederpartij-consument geldt dat de overeengekomen prijs niet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verhoogd.
 3. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
 4. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de vervoers- of emballagekosten. Bij bestellingen via de website worden deze kosten separaat vermeld.
 5. Het honorarium van de gebruiker wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden de wederpartij op diens verzoek ter hand gesteld.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren.
 7. Meer- of minderwerk wordt afzonderlijk tussen de gebruiker en de wederpartij besproken, berekend en schriftelijk vastgelegd. Bij gebreke van een voorafgaande schriftelijke opdracht kan de opdracht tot het verrichten van meerwerk middels elk, na de uitvoering van het werk, voor akkoord ondertekend document worden aangetoond.
 8. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat de gebruiker boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de wederpartij na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van het overeengekomene, alsmede extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de wederpartij verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens.
 9. Indien aanvullende werkzaamheden volgens de gebruiker onontbeerlijk zijn, is hij gehouden zulks onmiddellijk aan de wederpartij kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen.

Artikel 4 - De uitvoering van de overeenkomst

 1. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus geleverde apart te factureren.
 2. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden schriftelijk door de gebruiker bevestigd.
 3. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering (van bepaalde werkzaamheden) door derden te laten bijstaan danwel deze door derden te laten uitvoeren.
 4. Het bepaalde tijdstip waarop of de bepaalde termijn(en) waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding daarvan geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen (van de tardieve prestatie).
 5. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van het werk, tijdig in bezit komen van de aannemer.
 6. Kosten voor water- en stroomverbruik, onder meer voor verlichting, op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op de overeengekomen prijs. Indien de wederpartij niet kan deelnemen aan de uit te voeren dienst op de overeengekomen dag en uur dient de wederpartij de gebruiker daarvan uiterlijk 24 uur vooraf melding te doen.
 8. De wederpartij is gehouden om de diensten van de gebruiker af te nemen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 5 - Garantie, onderzoek, reclamatietermijn en verjaringstermijn

 1. De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Hetgeen in dit artikel is vermeld, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Op de installatie geldt een garantie van een jaar voor fouten in de installatie, zoals deze door de gebruiker zijn gemaakt.
 3. Op de geleverde producten is de fabrieksgarantie van toepassing, zoals door de betreffende leverancier bekend is gemaakt en die de wederpartij rechtstreeks bij de fabrikant dient in te roepen.
 4. Op de geleverde producten is de vermogensgarantie van toepassing, zoals door de betreffende leverancier bekend is gemaakt en die de wederpartij rechtstreeks bij de fabrikant dient in te roepen.
 5. Alle aanspraken op garantie dienen onverwijld na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij de gebruiker en dienen af fabriek van de gebruiker te worden aangeleverd ter controle.
 6. De door de gebruiker gegeven garantie geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de wederpartij toekent.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit het niet (juist) naleven van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 9. De wederpartij dient alle ontvangen goederen en uitgevoerde werkzaamheden direct na ontvangst te controleren en gebleken gebreken binnen bekwame tijd aan de gebruiker te melden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de gebruiker en de door hem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 6 - Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot de foto’s op de website van de gebruiker, adviezen, etc. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De wederpartij geeft toestemming om per e-mail te worden benaderd door de gebruiker en daartoe op een mailinglijst wordt geplaatst.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.
 2. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende:
  1. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
  2. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
  3. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
 3. Indien de gebruiker (een) vordering(en) op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 4. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker zich, indien hij zulks wenselijk acht, op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij. De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.
 5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook en is de wederpartij tevens verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven en het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.
 6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het de wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruiker verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruiker aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.
 7. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting in gebreke blijft, dan wel naar oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om haar bedrijfsgebouwen te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien hij het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid van hemzelf of zijdens door ons ingeschakelde hulppersonen voor diensten met inachtneming van instructies van de gebruiker.
 2. Mocht de gebruiker niettemin aansprakelijk zijn dan is onze aansprakelijkheid in eerste instantie beperkt tot het bedrag dat met de desbetreffende order of opdracht is gemoeid. Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien de gebruiker niettemin verder dan in het voormeld artikellid genoemd aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend en hetgeen onder de gegeven omstandigheden door de aansprakelijkheidsverzekering in een desbetreffend geval wordt uitgekeerd dan wel, indien de gebruiker zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de gebruiker zich gewoonlijk plegen te verzekeren. Cumulatie van het in de leen 2 en 3 van dit artikel gestelde is uitgesloten.
 4. De gebruiker staat er voor dat het geleverde geschikt is voor het doel dat er mee wordt beoogd en bij normaal gebruik, tenzij bij schriftelijk beding in een bijzonder gebruik is voorzien. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van normale slijtage, veroudering, onoordeelkundige behandeling, het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of onvoldoende onderhoud.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk indien onderhouds-, veiligheids- en/of gebruiksvoorschriften niet stipt worden opgevolgd.
 6. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 7. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
 8. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of enig persoon namens hem onder zich heeft.
 9. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van enig goed van de gebruiker dat de wederpartij onder zich heeft.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
 2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt
 3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker hiervan ten spoedigste mededeling aan de wederpartij.

Artikel 11 - Betaling

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden à contant bij aflevering danwel, indien zulks is overeengekomen, binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
 2. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen. Alle betalingen door de wederpartij strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. De gebruiker kan een aanbod tot betaling dat hiervan afwijkt weigeren zonder in verzuim te geraken.
 3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten, die door partijen gesteld op 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van €40,00.
 4. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factu(u)r(en) schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 6. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
 7. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.
 8. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker hoe ook ontstaan is nagekomen.

Artikel 12 - Ontbinding en slotbepalingen

 1. Indien een wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn of haar verplichtingen nakomt, alsmede ingeval van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsanering, liquidatie of overlijden, is de gebruiker gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst danwel een gedeelte daarvan te ontbinden waarbij alle verschuldigde bedragen ineens opeisbaar zijn.
 2. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.
 3. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij worden in eerste instantie aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de gebruiker. Het staat de gebruiker te allen tijde vrij om de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij te adiëren.

Interesse in de aanleg van zonnepanelen?

Via ons start je eenvoudig het traject. Liever bellen of mailen? Dat kan natuurlijk ook gewoon.

Doe aanvraag

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je hier in en ontvang onze tips en updates direct in je mailbox.

Bedankt! We hebben je toegevoegd aan onze e-mailmarketing!

Oeps! Iets ging er mis. Kun je het nog eens proberen?

Social media

Volg ons op Instagram en Facebook en blijf zo op de hoogte van onze activiteiten!